vấn môi trường:

Tu Van Moi Truong 

– Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

– Lập Cam kết đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.

– Lập đề án bảo vệ môi trường.

– Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

– Lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận.

– Giấy phép khai thác nước dưới đất.

– Đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

– Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động

– Đo đạc, phân tích chất lượng môi trường.