Tồn tại “hòn đảo nổi” trên biển Caribbean

The huge mass of plastic waste floating in the Caribbean

Some New Year's resolution inspiration – cut down on plastic in 2018!

Người đăng: BBC vào Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018