Lập danh mục khu vực ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu phát sinh mới

tick-img
Đây là một trong những nội dung rà soát trọng tâm để chuẩn bị cho việc tổng hợp Báo cáo tình hình xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước.
 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương có liên quan lập danh mục khu vực ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu phát sinh mới để đưa vào Kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để có cơ sở lập danh mục nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản số 3020/BTNMT-TCMT ngày 14/6/2017 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo đánh giá tình hình triển khai Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu (đến tháng 6/2017) và định hướng triển khai giai đoạn 2017 – 2022; đồng thời, rà soát, đề xuất các khu vực bị ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu vào danh mục các khu vực bị ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật.

Báo cáo gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Tổng cục Môi trường) trước ngày 03/7/2017 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

(Theo monre.gov.vn)