Thiết kế, thi công và chuyển giao công nghệ:

Thiet-Ke-Thi-Cong– Hệ thống xử lý nước thải

 

– Hệ thống xử lý nước cấp

 

– Trạm quan trắc tự động

 

– Các công trình xử lý chất thải khác