Quản lý vận hành:

+ QLVH thệ thống xử lý nước thải

+ QLVH mạng lưới thoát nước mưa

+ QLVH mạng lưới thoát nước thải

+ Các công trình xử lý chất thải khác

Một số trạm/hệ thống xử lý nước thải tiêu biểu mà công ty đang vận hành

(Quản lý vận hành trạm xử lý nước thải Bến Xe Miền Tây)

(Quản lý vận hành trạm xử lý nước thải Bến Xe Miền Đông)

(Quản lý vận hành trạm xử lý nước thải Chung cư TDH Phước Bình)