Công ty Phú Khánh thực hiện các hồ sơ khác như:

  • Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (theo quy định của Giấy phép);
  • Lập hồ sơ xin xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường;
  • Lập hồ sơ xin thỏa thuận đấu nối nước thải vào công thoát nước chung của thành phố.