Công ty Phú Khánh thực hiện các hồ sơ khác như:

Lập hồ sơ xin thỏa thuận đấu nối nước thải vào công thoát nước chung của thành phố.