GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Đối tượng phải lập hồ sơ xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước? Cơ quan thẩm định và phê duyệt hồ sơ xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước?

Tại Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13; nghị định 201/2013/NĐ-CP có quy định đối tượng và cơ quan quản lý thẩm định, cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Công ty Phú Khánh đã từng và đang thực hiện lập hồ sơ xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho dự án: NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG SUẤT 30.000M3/NGÀY; NHÀ MÁY NƯỚC VỚI LƯU LƯỢNG XẢ THẢI 9.800 M3/NGÀY; TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG SUẤT 200 M3/NGÀY VÀ 220 M3/NGÀY; NƯỚC THẢI Y TẾ VỚI LƯU LƯỢNG XẢ THẢI 4 M3/NGÀY; CHỢ VỚI LƯU LƯỢNG XẢ THẢI 25 M3/NGÀY; …

Trích hình ảnh của một số dự án mà công ty đã hoàn thành:

Hình 1

Hình 2

 

Hình 3

Hình 4

 

Hình 5

 

Hình 6

 

Hình 7

Nguồn: Phòng tư vấn – Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường Phú Khánh