Tư vấn khảo sát lòng cống bằng camera tự hành, một số hình ảnh về dịch vụ camera tự hành: