BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường? Cơ quan thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Tại điều 35 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 quy định về thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tại Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường như sau:

Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường:

1.Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm:

     a) Dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này;

     b) Dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật này.

2. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Trích hình ảnh của một số dự án mà công ty đã hoàn thành:

Nguồn: Phòng tư vấn – Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường Phú Khánh